Novinky březen 2018

Elektronická podoba měsíčníku Novinky

 

Bohoslužby o Velikonocích

ve farnosti Osová Bítýška

 

29. březen 2018

ZELENÝ ČTVRTEK 

 

17,00 - OB - mše svatá na památku Večeře Páně s umýváním nohou

poté adorace v Getsemanské zahradě

18,00 - hrkání

 

30. březen 2018

VELKÝ PÁTEK - den umučení našeho Zachránce Ježíše Krista

Den přísného postu

8,30 - 11,00 a 14,00 - 16,00 možnost adorace v kostele

 

07,00 - hrkání

08,00 - Denní modlitba církve - Četba + R. chvály

12,00 - hrkání

17,00 - velkopáteční obřady se zpívanými pašijemi

18,00 - hrkání

 

31. březen 2018

BÍLÁ SOBOTA - den modliteb u Božího hrobu

8,30 - 11,00 možnost adorace u Božího hrobu

 

07,00 - hrkání

08,00 - Denní modlitba církve - Četba + R. chvály

12,00 - hrkání

20,00 - velikonoční vigilie a po ní agapé na faře, občerstvení s sebou

 

1. duben 2018

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

09,30 - mše svatá - Osová Bítýška

11,00 - mše svatá - Ronov

 

2. duben 2018

Velikonoční pondělí

 

09,30 - mše svatá - Osová Bítýška

 

karneval-2018.jpg

 

KŘÍŽOVÁ CESTA UZDRAVENÍ /na přímluvu stigmatizované ANIČKY TOMANOVÉ/.

 

Za Osovou Bítýškou, v polích za třídvorskou alejí, vzniká v těchto dnech z víry a práce dobrodinců nový středobod v krajině.

Prosté dílo, čtrnáct výjevů křížové cesty brněnských výtvarníků Petra Veselého a jeho dcery Marie Kapounové, zasazených do kamenných stél. Kříž jako upomínka naší naděje - to vše v kulisách starých lip, borovic a bříz. Síla místa k tomu všemu jakoby dávno připraveného, nabízející setkání se svým nitrem, odleskem stvořitele a přímluvkyní za uzdravení duše, těla a národa, stigmatizovanou Aničkou Tomanovou. Chudou dívkou z podhůří Orlických hor, obdarovanou schopnostmi brát bolesti druhých na sebe, jak za svého života, tak i po něm, jíž bychom na tomto místě rádi projevili nemálo vděčnosti.

Chcete-li společně s námi zanechat budoucím generacím místo k usebrání, máte s laskavým poděkováním možnost připsat svoje jméno na transparentní účet 3108105043 / 0800 , který zanikne 20. května 2018 v 15 hodin na letniční neděli v den vysvěcení křížové cesty. Berte toto psaní též jako pozvánku k slavnostnímu vysvěcení a předání křížové cesty Bohu a krajině.

Seznam dárců a vyúčtování nutných výdajů bude formou výpisu z účtu k dispozici u P. Jiřího Jeniše - faráře v Osové Bítýšce nebo na vývěsce kostela.

 

S úctou za všechny, kdo přispívají modlitbou, radou, darem či rukou pomocnou

Oldřich Machát

Jiří Jeniš - farář v Osové Bítýšce

Josef Mach - starosta Osové Bítýšky

Jiří Nohel

 

 

Zveme na květnou neděli 25.3. od 13.30 do 16h na faru do Osové Bítýšky na velikonoční tvoření.
Těšit se můžete na zdobení vajíček a vytváření různých velikonočních dekorací.
Nebude chybět ani pletení pomlázek nebo vyřezávání výrobků z lipového dřeva.
Občerstvení zajištěno.

 

 

 

Tisková zpráva - 7. únor 2018

V Kraji Vysočina se loni pátralo po 875 osobách

 

KRAJ VYSOČINA  - V současné době pátrají policisté v Kraji Vysočina po 175 osobách. Z tohoto počtu je v osmnácti případech osoba pohřešovaná, po devatenácti osobách pátráme v souvislosti s dodáním do výkonu trestu odnětí svobody a v případě 23 osob v pátrání jde o děti se soudně nařízenou ústavní výchovou. Ve třiceti případech policisté pátrají po pobytu osoby. Zbývající osoby jsou hledány na základě soudně vydaných příkazů k zatčení nebo souhlasů se zadržením osoby podezřelé, vydaných státním zástupcem.

 

V loňském roce policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyhlásili celkem 875 pátrání, což bylo o 112 méně ve srovnání s rokem 2016. Z tohoto počtu se 351 pátrání týkalo dětí s nařízenou ústavní výchovou, ve 127 případech se jednalo o pohřešovanou osobu a na 99 osob byl vydán soudem příkaz k zatčení nebo příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Loni se podařilo policistům vypátrat 618 osob.

 

Jednou ze součástí plnění úkolů Policie České republiky je pátrání nejen po osobách, ale také po odcizených věcech. Loni jsme vyhlašovali pátrání po 65 motorových vozidlech a 43 se jich podařilo vypátrat. Pátrali jsme po 154 odcizených registračních značkách a pouze dvě se podařilo vypátrat.  Co se týká pátrání po osobách, tak zde policisté rozlišují osoby hledané, pohřešované a osoby, u kterých je pátráno po jejich pobytu.

 

Po některých osobách policisté z Vysočiny pátrají dlouhodobě. V dubnu roku 2005 bylo vyhlášeno pátrání po Pavlu Vorlickém z Jihlavy, na kterého byl soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu pro rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost. Od ledna 2007 se neúspěšně pátrá po pohřešované ženě - Marii Pajerové z Lipničky nad Sázavou, která byla naposledy viděna 11. ledna 2007 ve Světlé nad Sázavou.

 

V současné době policisté v Kraji Vysočina pátrají po totožnosti dvou zemřelých mužů. Policisté stále pátrají  po totožnosti muže, jehož tělo bylo nalezeno 8. prosince 2005  na železniční trati v katastru obce Malý Beranov mezi stanicemi Malý Beranov - Luka nad Jihlavou.  Muž zemřel na následky srážky s vlakem.  Muž byl v době nálezu ve stáří mezi 40 -50 lety, měl 160 centimetrů vysokou  hubenou postavu, nosil dioptrické brýle, měl hnědé oči, hnědé vlnité vlasy a čelní pleš.

Neznámá mrtvola muže, který zemřel násilnou smrtí, byla nalezena 10. října 2008 v katastru obce Kožichovice na Třebíčsku. V době nálezu mohlo být muži 20 - 30 let,  byl vysoký 165 -175 cm, měl hnědé rovné vlasy, velmi špatné - téměř neošetřované zuby.

 

 

Pohřešovanou osobou se rozumí fyzická osoba, o níž se lze důvodně domnívat, že je ohrožen její život nebo zdraví, místo jejího pobytu není známo a policií po ní bylo vyhlášeno pátrání. Pátrání je vyhlašováno na základě oznámení o pohřešování, které může učinit kdokoliv. Podmínkou pro vyhlášení pátrání po pohřešované osobě je právě důvodná obava o život a zdraví pohřešované osoby. Pokud není tato podmínka splněna, nejedná se z pohledu zákona o pohřešovanou osobu.

 

 „U osoby starší osmnácti let platí zásada, že po vypátrání je tato osoba informována, že se po ní pátrá, jako po osobě pohřešované a kdo učinil na policii oznámení o pohřešování. Policisté se osoby zeptají, zda souhlasí s tím, aby oznamovateli bylo sděleno místo jejího současného pobytu. Pokud s tím pohřešovaná osoba nesouhlasí, není policie oprávněna tyto skutečnosti oznamovateli sdělovat. Oznamovateli je sdělena pouze informace, že pohřešovaný byl vypátrán a je v pořádku," doplňuje kpt. Bc. Jana Láterová, vrchní komisařka oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

 

Zvláštní skupinou pohřešovaných osob jsou osoby nezletilé a mladistvé, kterým byla nařízena ústavní výchova a tyto uprchly ze školských zařízení určených k jejich výkonu nebo žadatelé o udělení azylu, kteří opustí v průběhu řízení azylové zařízení.

 

Pátrání po osobě pohřešované je specifické v tom, že se jedná o osobu, u které je důvodná obava o její život a zdraví. Vždy je důležité zjistit co nejpodrobněji okolnosti pohřešování. V souvislosti s tím policisté provádějí prověrky v místech, ke kterým má pohřešovaná osoba nějaký vztah, např. rodina, pracoviště, škola a podobně. Dále policisté prověřují ubytovací a zdravotnická zařízení. Pátrání je zveřejňováno v síti internet a regionálních médiích. Na základě zveřejnění pátrání ve sdělovacích prostředcích se daří vypátrat přibližně deset procent osob. Policisté samozřejmě využívají i speciální prostředky pátrání, které nebudeme z taktických důvodů uvádět.

 

Specifickou skupinu pohřešovaných osob tvoří tzv. „dítě v ohrožení". Jedná se o osobu mladší patnácti let, která se vzhledem ke svému věku může stát obětí nešťastné náhody, nebo postrádá přístup k životu potřebným lékům, nebo je prokazatelně fyzicky či psychicky handicapovaná nebo se stala obětí únosu. V případech únosu se jedná o případy zjevně vykazující známky násilí nebo jejichž pachatel trpí duševním onemocněním nebo je labilní s nepředvídatelným chováním a jsou známy skutečnosti o tom, že pohřešovaná osoba je ohrožena na životě nebo zdraví. V těchto případech je spouštěn tzv. „Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech". Právě v těchto případech je prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků o pomoc žádána veřejnost. Zejména relace v televizi a rozhlase v mnoha případech vedou k vypátrání dítěte, případně k získání důležitých poznatků k pohybu pohřešovaného dítěte.

 

Hledanou osobou je fyzická osoba, u které je dán některý ze zákonných důvodů omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a policií bylo po ní vyhlášeno pátrání. Jedná se například o osoby odsouzené, na které je vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. Odsouzený, který bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody nebo se jiným způsobem neoprávněně brání nástupu výkonu tohoto trestu, se dopouští trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za spáchání tohoto trestného činu mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Hledanou osobou se také stává odsouzený nebo obviněný, který uprchne z vězeňského zařízení, vojenský zběh, osoba uprchlá ze zařízení pro výkon ústavního léčení nebo ochranné výchovy a osoba s prokazatelně zjištěnou nakažlivou chorobou, která uprchla ze zdravotnického zařízení. Jako hledaná osoba je veden i cizinec, který uprchl ze zařízení pro zajištění cizinců nebo osoba, na kterou je vydán evropský nebo mezinárodní zatýkací rozkaz.

 

Pokud policisté pátrají po pobytu osob, tak se jedná o osoby, jejichž účast je nezbytná na úkonech trestního, občansko-právního nebo správního řízení. Po pobytu policisté pátrají také v případech, kdy obviněný nebo svědek v trestním, občansko-právním nebo správním řízení na výzvu nedostaví k řízení bez dostatečné omluvy a předvedení bylo neúspěšné.

 

Většina osob, po kterých policie v teritoriu Kraje Vysočina pátrá, je zveřejněna na veřejně přístupné  síti internet. Záznamy k osobám lze nalézt na webových stránkách http://www.policie.cz/ v záložce „databáze - pátrání po osobách - vyhledávání". Na těchto stránkách lze podle jednoduchého vyhledavače vyhledat konkrétní osobu. Poznatky k osobám v pátrání lze také zcela anonymně zasílat přímo na kriminální službu a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje Vysočina na adresu: krpj.patrani@pcr.cz

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

oddělení tisku a prevence

mjr. JUDr. Dana Čírtková

vedoucí oddělení -  tisková mluvčí

tel: 974 261 207

mobil: 725 375 094

e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

 

<< zpět

zetptete se nás... pokusíme se odpovědět na Vaše dotazy

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

 

více o počasí na www.meteopress.cz

© Meteopress


 
 

základní informace:

Obecní úřad Osová Bítýška
Osová Bítýška č. 3
594 53 Osová Bítýška

Telefon: 566 536 716
info@osovabityska.cz
Mapa ČR
Osová Bítýška - podrobná mapa zde <<< obecní knihovna zde <<<

Osová Bitýška

© obec Osová Bítýška a místní část Osová - všechna práva vyhrazena

created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG