Organizační struktura

 

 

 

Organizační struktura úřadu

 

STAROSTA

 

MÍSTOSTAROSTA

 

                                   ADM. PRACOVNICE, MATRIKÁŘKA

 

                                   ÚČETNÍ

 

                                   POKLADNÍ

 

 

Zásady řízení úřadu

 

  • 1. Včele úřadu je starosta, který zodpovídá za jeho činnost.
  • 2. Starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1) zastupuje místostarosta.
  • 4. Účetní obce zastupuje pokladní obce v případě její nepřítomnosti nebo nemoci

 

 

 

Rozsah hlavních působností orgánů úřadu

 

Starosta obce

- je  volen do funkce na ustavujícím zasedání zastupitelstva z řad zastupitelů

- plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a   stanoví jim plat podle zvláštních předpisů

- může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,

- může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,

-odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce

- zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích

-rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu zastupitelstvem

-plní další úkoly stanovené tímto zákonem o obcích a zvláštními zákony

-zabezpečuje školení BOZP a PO zaměstnanců obce

-zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k němu

-zabezpečuje pojištění majetku obce

- zabezpečuje plnění úkolů stanovených obcím podle zákona o požární ochraně

-vyřizuje stížnosti a podněty občanů

- příprava žádosti o dotace

- vyřizování agendy na úseku investorské činnosti obce

 - zajištění výběru projektanta, součinnost při vytváření projektové dokumentace,poskytování podkladů a informací

  • - zajištění potřebných stanovisek a vyjádření kprojektové dokumentaci, pokud nejsou součástí PD vrámci inženýrské činnosti zhotovitele projektu
  • - zajištění podkladů pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu
  • - zabezpečení podkladů a organizace zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

 - agenda dotací z regionální operačních programů

-  výběr zhotovitele žádosti o dotace, projektanta PD, koordinátora BOZP

-  spolupráce se zhotovitelem na žádosti - zajištění podkladů a příloh k žádosti, zajištění    závěrečného vyhodnocení akce

- zajišťuje územně plánovací dokumentaci (územní plán, obchvat)

- zajišťuje zápis nových a výmaz odstraněných budov města z katastru nemovitosti

- zajišťuje vydávání vyjádření ke stavbám

 

Místostarosta obce

-zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti

- příprava žádosti o dotace

-zabezpečení podkladů a organizace zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

 

Administrativní pracovnice, matrikářka,

- plní úkoly obecního úřadu stanovené zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů - vedení matričních knih a sbírek listin, vydávání matričních výpisů z knih narození, manželství a úmrtí

- plní úkoly matričního úřadu stanovené zákonem č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů                              

- plní úkoly obecního úřadu stanovené zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů

- vede spisovou službu, podatelnu a výpravnu úřadu

- rozděluje korespondenci úřadu

- obsluhuje datovou schránku úřadu a elektronickou podatelnu úřadu - příjem odeslání a evidování elektronických podání

- zajištění zveřejňování materiálů na úřední desce

- administrace webových  stránek obce

- zajištění elektronických podpisů pro zaměstnance obce

- obsluhuje pracoviště CZECH POINT

- provádí oznámení o registraci agendy dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech

- archivuje a eviduje spisové materiály dle spisového a skartačního řádu

- provádí skartaci spisových materiálů

- eviduje razítka

-zajišťuje evidenci smluv - kupní, o zřízení věcného břemene, směnné, darovací, nájemní, pojistné a ostatní (mimo bytových, stočné a o nájmu hrobového místa)

- zpracovává vyhlášky a  vnitřní předpisy a směrnice obce (mimo finančních)

- vypracovává platové výměry zastupitelů, zaměstnanců obce, náplň práce zaměstnanců obce

- vypracování pracovních smluv se zaměstnanci obce

- zpracovává výroční zprávy za předcházející kalendářní rok o činnosti obce v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

- podílí se na přípravě žádostí o dotace

- zabezpečuje hlášení v místním rozhlase

- zajišťuje sekretářské práce pro starostu

-součinnost při vyřizování stížností a podnětů občanů

- zabezpečení zasedání  zastupitelstva obce po stránce organizační a technicko-administrativní  (soustřeďování  materiálů, rozesílání pozvánek a materiálů pro jednání, vyhotovení zápisů z jednání zastupitelstva obce)

-  součinnost při zajištění podkladů pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu

-součinnost při spolupráci se zhotovitelem na žádosti o dotace z ROP - zajištění podkladů a příloh k žádosti, zajištění závěrečného vyhodnocení akce

- zajišťuje přípravu a průběh voleb a sčítání lidu

- přiděluje čísla popisná a evidenční

- zpracovává výkazy pro Český statistický úřad

- zpracovává zprávy o pověsti pro potřeby správních orgánů

- zajišťuje součinnost při pořizování územního plánu, případně jeho změny

- zajišťuje agendu veřejně prospěšných prací

- vydává vyjádření pro stavební úřad ke stavbám RD, garáží apod. dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

- zajišťuje výkon veřejné správy na úseku ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

-přijímá žádosti o pronájem bytu

 

 

Účetní

-ve spolupráci se starostou obce sestavuje a aktualizuje rozpočtový výhled

- ve spolupráci se starostou obce sestavuje rozpočet obce, popřípadě rozpočtové provizorium

-rozpis schváleného rozpočtu na jednotlivé položky dle rozpočtové skladby

-průběžné sledování plnění rozpočtu obce

-předkládá návrh rozpočtových opatření zastupitelstvu obce

-zpracovává závěrečný účet obce

-zajišťuje odeslání žádosti o přezkoumání hospodaření obce

-odvod příspěvku obce do sociálního fondu

- zaúčtování mezd, sociálního a zdravotního pojištění

-zajištění vedení účetnictví obce v souladu s obecně závaznými předpisy včetně provádění měsíčních závěrek a roční závěrky a výkaznictví (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, výkaz plnění rozpočtu ÚSC, příp. další dle vývoje legislativy)

-v návaznosti na schválený rozpočet zasílání a evidence příspěvků příspěvkovým organizacím obce

-vedení operativní evidence uskutečněných výdajů v členění rozpočtové skladby a dle jednotlivých investičních a neinvestičních akcí obce

-vedení investičních kont a přehledy investičních a neinvestičních akcí financovaných nebo spolufinancovaných s využitím dotačních prostředků

-evidence, likvidace a úhrada došlých faktur, vystavení faktur, evidence faktur

-zajištění odpisování majetku

-výpočet cestovních náhrad

-zajištění veškerého platebního styku, peněžních a bankovních operací

-provádění fakturace hlavní činnosti

-zajištění provedení inventarizace majetku, vedení inventárních karet budov, staveb a movitých věcí

-zajištění provedení inventarizace pohledávek a závazků města

- vedení evidence pozemků a provádění jejich inventarizace

-návrh směrnic pro vedení účetnictví včetně jejich aktualizace

-kontrola základních vazeb ve výkazech u příspěvkových organizací a vazeb na účetnictví obce

- agenda dotací z ROP - součinnost při závěrečném vyúčtování

-provádění průběžné a následné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.

-zajištění financování úvěry, půjčkami

-finanční vypořádání se státním rozpočtem

-plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv o úvěrech , záruk ČMZRB (zasílání čtvrtletního a ročního monitoringu hospodaření obcí včetně výkazů)

-agenda DPH - účtování, předpisy, výpočty, odvody DPH, vystavování daňových dokladů

-zpracování daňových přiznání - daň z příjmů práv. osob, daň z nemovitostí, daně z převodů nemovitostí, DPH

- plní úkoly obecního úřadu stanovené zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změny některých zákonů

- plní úkoly vyplývající ze zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

-povoluje provozování výherních hracích přístrojů

-zpracovává výkazy pro Český statistický úřad

- vypracovává finanční směrnice

-zajištění sekretářských prací pro starostu

-evidence příspěvků od obcí na žáky v MŠ a ZŠ podle § 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

-vyhotovuje výkazy VPP

 

Pokladní

-zajištění výběru a správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

-zajištění výběru a správy místního poplatku ze psů

- zajištění výběru nájemného - bytového, z veřejného prostranství, hlášení a vede jeho evidenci

-zajištění výběru stočného

 - vede evidenci a uzavírání smluv o odvádění odpadních do kanalizace pro veřejnou potřebu

-zajištění provozu příjmové a výdajové pokladny, výplaty mezd

-vede evidenci plateb, neplatičů, nedoplatků

-zajišťuje vymáhání pohledávek

-evidence pokladních bloků

-hlášení v místním rozhlasu

-zajištění sekretářských prací pro starostu

-zabezpečení agendy dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (smlouvy o nájmu hrobového místa, evidence)

-vedení evidence a uzavírání smluv o nájmu bytu, nebytových prostor

-vede evidenci nákladů na nájemních bytech a provádí rozúčtování služeb

-plní úkoly obecního úřadu stanovené zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů

-zabezpečuje odeslání korespondence úřadu prostřednictvím České pošty

 

 

zetptete se nás... pokusíme se odpovědět na Vaše dotazy

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

 

více o počasí na www.meteopress.cz

© Meteopress


 
 

základní informace:

Obecní úřad Osová Bítýška
Osová Bítýška č. 3
594 53 Osová Bítýška

Telefon: 566 536 716
info@osovabityska.cz
Mapa ČR
Osová Bítýška - podrobná mapa zde <<< obecní knihovna zde <<<

Osová Bitýška

© obec Osová Bítýška a místní část Osová - všechna práva vyhrazena

created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG