Školství

NOVÝ WEB ZŠ A MŠ OSOVÁ BÍTÝŠKA

www.zsob.cz

 

 

krizova-plan.pdf[ pdf 86 KB ] Organizace začátku šk. roku 2014/2015

 

 

Malé školní arboretum - ukončení

 

  Naše škole žádala v roce 2012 o grant z Revolvingového fondu MŽP na vytvoření školního arboreta. Tento projekt nám byl schválen na konci roku 2012. Zahájení realizace školního arboreta bylo 2. dubna 2013. Poté jsme se pustili do úpravy terénu, vysazování rostlin a snažili jsme se společně se žáky vytvořit příjemné prostředí nejen pro nás ve škole, ale i pro občany Osové Bítýšky, kteří budou arboretum využívat k relaxaci a odpočinku. Koncem června 2014 bylo arboretum hotové.

  Děkujeme obci Osová Bítýška, která nás v projektu po celou dobu velmi podporovala.

 

 arboretum.jpg

 

Zápis do prvního ročníku základní školy

 

   Dne 6. února proběhl na naší škole zápis předškolních dětí do 1. ročníku ZŠ.  Pro všech 42 uchazečů, tolik dětí u zápisu bylo naposledy před více než 20 lety, byl připraven zápis zábavnou formou ŠMOULÍ OLYMPIÁDY.

   Na 5 stanovištích plnily děti úkoly Šmoulíčka a Šmoulinky, Nešiky, Malíře a Koumáka, počítaly puntíky, přiřazovaly geometrické tvary, dokreslovaly obrázek  a poznávaly některá písmenka. Každá olympiáda má svého vítěze. Zde zvítězili všichni předškoláci. Po splnění úkolů dostali zlatou medaili, ze které měly děti obrovskou radost. Poděkování za přípravu zápisu patří především paní učitelce Mgr. Pavle Žákové, učitelům,  provozním zaměstnancům i žákům osmého ročníku, kteří se všichni na zápise podíleli.

   V tento den dostalo rozhodnutí o přijetí 35 budoucích prvňáčků. Za dalších sedm, u kterých je zažádáno o odklad, musí zákonní zástupci do konce května dodat řediteli školy doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Pokud tak neučiní, nebo nedostanou vyjádření doporučující odklad, nastoupí děti do školy (z tohoto počtu očekáváme nanejvýš jedno či dvě děti, které nastoupí do školy).

   I kdyby se počet snížil pod 35, tak ředitel školy v každém případě otevře od školného roku 2014/2015 dvě třídy v prvním ročníku. V předloňském školním roce jsme v rámci jedné třídy dělili část výuky na polovinu, ale to bylo „jen" 28 žáků.

   Dělení ročníku na dvě třídy vyvolá náklady ve výši asi 80 tisíc korun na rekonstrukci jedné z družin na třídu (nové lavice, tabule, technické vybavení...) a následné sestěhování učebny výtvarné výchovy a pracovního vyučování.

   Jsme velice rádi, že do naší školy přichází takový počet nových žáků, a to nejen z naší obce, ale také z širokého okolí. Svědčí to zajisté o dobrém jménu naší školy.

   Však také s výhledem do budoucna lze mít radost, protože úplné školy to ve větších obcích než je ta naše nemají i přes současný nárůst počtu dětí jednoduché. Kvůli nízkému počtu dětí musí třídy spojovat, či někde se dokonce ruší druhý stupeň. Pokud poklesne počet žáků v úplné škole pod 153, začne být problém i s platy zaměstnanců, které  musí dotovat zřizovatel, nehledě na to, že taková škola má omezený objem finančních prostředků na nákup moderní didaktické techniky a na provoz školy obecně.

   Připomínám, že obec Osová Bítýška a místní část Osová mají ve škole 74 žáků a obec Záblatí 21 žáků. Celkem tedy z obou obcí je to jen 95 dětí (v posledních několika letech se v naší obci narodilo vždy méně než 9 dětí ročně!). Co by tento malý počet narozených znamenal pro budoucnost školství u nás, pokud by k nám do školy nechodilo tolik „přespolních", raději ani nedomýšlet.

   V příštím roce očekáváme, že k zápisu přijde asi o deset dětí měně než letos.

A z kterých obcí k nám děti v příštím roce přijdou? Osová Bítýška 14, Heřmanov 4, Vlkov 3, Ořechov 2, Ronov 2, Záblatí 2, Březské 2, Velká Bíteš 2, Skřinářov 1, Borovník 1, Ruda 1, Březí 1.

Na budoucí prvňáčky se těší všichni zaměstnanci školy

                                                                                                                                                             Mgr. Milan Malý

 

 

Základní škola a mateřská škola

Osová Bítýška

                __________________________________________

                                                               Škola pro všechny

 

15.jpg

 

 

Skvělé hodnocení školy českou školní inspekcí

 

Ve dnech 28. května - 4. června 2010 provedla na naší škole (ZŠ i MŠ) česká školní inspekce hodnocení školy. Celou inspekční zprávu (či. ČŠIJ-263/10-J) můžete najít např.na www.osovabityska/skolstvi.cz. Z inspekční zprávy vybíráme:

181721117972b01ea6a2a.jpg

...Příkladný přístup a aktivní spolupráce obce se školou je patrný v mnoha oblastech, zejména při vytváření materiálních a finančních podmínek, což je zárukou naplňování a realizaci školních vzdělávacích programů...

Poradenská pomoc je poskytována nejen žákům se SVP, ale je i nabízena ostatním žákům a jejich zákonným zástupcům. Pozornost je věnována také žákům nadaným prostřednictvím zájmových kroužků a volnočasových aktivit. V době inspekční činnosti bylo zřejmé, že je ve škole nastoleno sociální, emociální a pracovní klima příznivé uvedeným žákům.

Škola předchází sociálně patologickým jevům včetně šikany výchovným působením všech pedagogů na děti a žáky.

Škola podporuje zdravý rozvoj dětí a žáků

V průběhu předškolního vzdělávání byla dětem nabízena pestrá a podnětná nabídka činností, která byla diferencovaná a zohledňována vzhledem k individuálním potřebám dětí.

Ve sledovaných hodinách se pozitivně projevily pedagogické zkušenosti učitelů. Učivo pro žáky bylo voleno promyšleně, úkoly byly zadávány s vedením návyku k samostatné práci.

Využíváním různých forem a metod práce vyučující pozitivně ovlivňovali žáky a tím je motivovali k dalšímu vzdělávání podporujícímu rozvoj jejich osobnosti.

Ke sledování úspěšnosti žáků škola využívá pravidelně téměř ve všech ročnících externí testy, čímž má možnost srovnání výsledků vzdělávání v celostátním měřítku.

Se zřizovatelem příkladně spolupracuje v oblasti materiálního zabezpečení chodu školy, neboť v plánech obce je škola jednou z hlavních priorit.

Nadstandardní je systematická a komplexní podpora dětí a žáků se SVP, včetně zajištění spolupráce s osobními asistenty.

V cílevědomě vytvářené klidné a vstřícné pracovní atmosféře jsou děti a žáci vedeni  k samostatnosti a k sebehodnocení.  

Systém řízení školy s funkčně nastaveným plánováním a vyhodnocováním je příkladem dobré praxe.

___________________________________________________________

 

 

     Učitelé dětem předávají dovednosti, které jsou na celý život. Nejsou důležité známky, ale dovednost obracet se na problém ze všech stran. Naučit se spolupracovat s ostatními. Musí vědět, že to znamená najít v týmu svou roli."

skola.jpg

  •      Naše základní škola patří mezi úplné základní školy. Nacházíme se v malebném prostředí na úpatí Českomoravské vysočiny v obci Osová Bítýška.
  •      Žáci jsou v základní škole vzděláváni v 9 třídách ( 5 tříd na 1. stupni a 4 třídy na 2. stupni). Ve škole integrujeme také žáky, kteří se učí podle osnov podle upraveného vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením. Počet těchto žáků jsou dva. Ve škole také pečujeme o žáky s vývojovými poruchami učení, kterých je na škole kolem deseti procent.
  •      Velký význam přikládáme také žákům talentovaným a žákům toužícím po rozvoji ve vybraných aktivitách. Pro tyto žáky zřizujeme kroužky, či se jim věnujeme individuálně (příprava na olympiády či jiné soutěže).
  •      Do školy přijímáme žáky i s lehkým mentálním postižením, pravidelný zápis žáků probíhá koncem ledna a přijímáme žáky, kteří jsou schopni základního vzdělání, bez omezení.
  •      Základní škola vzdělává žáky podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny (včetně žáků s lehkým mentálním postižením).
  •      Mimo vyučování mají možnost navštěvovat zájmové kroužky a nepovinné předměty: kurz informatiky, kurz pro nadané děti, pohybové a sportovní aktivity, náboženství, kroužek výtvarný, čtenářský, zdravotnický, dyslektický, dopravní, matematický, cvičení z českého jazyka , kroužek hry na flétnu a kytaru.
  •      Ve škole fungují pro žáky 1. stupně 3 oddělení školní družiny.

____________________________________________________________________________

 

  Dne 19.2.2014 reprezentovala naši školu žákyně 9. ročníku Andrea Rousová v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Olympiáda měla dvě části: poslechovou část a konverzaci. V první části soutěžící plnili zadané úkoly při poslechu předem neznámé písničky. Poté následovala konverzace na vylosované téma. Při konverzaci porota hodnotila jazykovou pohotovost, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost.

Andrea Rousová se umístila na pěkném 4. místě z celkového počtu 24 zúčastněných žáků daného ročníku základních škol.

  Gratulujeme Andree a věříme, že svých dobrých znalostí angličtiny využije v budoucím životě.

 

andrea.jpg

zetptete se nás... pokusíme se odpovědět na Vaše dotazy

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

 

více o počasí na www.meteopress.cz

© Meteopress


 

základní informace:

Obecní úřad Osová Bítýška
Osová Bítýška č. 3
594 53 Osová Bítýška

Telefon: 566 536 716
info@osovabityska.cz
Mapa ČR
Osová Bítýška - podrobná mapa zde <<< obecní knihovna zde <<<

Osová Bitýška

© obec Osová Bítýška a místní část Osová - všechna práva vyhrazena

created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG