Starosta obce

 • je  volen do funkce na ustavujícím zasedání zastupitelstva z řad zastupitelů
 • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a   stanoví jim plat podle zvláštních předpisů
 • může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu zastupitelstvem
 • plní další úkoly stanovené tímto zákonem o obcích a zvláštními zákony
 • zabezpečuje školení BOZP a PO zaměstnanců obce
 • zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k němu
 • zabezpečuje pojištění majetku obce
 • zabezpečuje plnění úkolů stanovených obcím podle zákona o požární ochraně
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů
 • příprava žádosti o dotace
 • vyřizování agendy na úseku investorské činnosti obce
 • zajištění výběru projektanta, součinnost při vytváření projektové dokumentace,poskytování podkladů a informací
 • zajištění potřebných stanovisek a vyjádření kprojektové dokumentaci, pokud nejsou součástí PD vrámci inženýrské činnosti zhotovitele projektu
 • zajištění podkladů pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu
 • zabezpečení podkladů a organizace zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • agenda dotací z regionální operačních programů
 • výběr zhotovitele žádosti o dotace, projektanta PD, koordinátora BOZP
 • spolupráce se zhotovitelem na žádosti - zajištění podkladů a příloh k žádosti, zajištění    závěrečného vyhodnocení akce
 • zajišťuje územně plánovací dokumentaci (územní plán, obchvat)
 • zajišťuje zápis nových a výmaz odstraněných budov města z katastru nemovitosti
 • zajišťuje vydávání vyjádření ke stavbám