Aktuálně

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Jménem Charity České republiky patří všem dárcům velké poděkování.

Tříkrálová sbírka 2019

ODPALOVÁNÍ OHŇOSTROJŮ V OSOVÉ BÍTÝŠCE

Oznámení obecního úřadu Osová Bítýška občanům, kteří mají v úmyslu odpalovat ohňostroj

Pokud má občan v úmyslu odpalovat ohňostroj na území obce Osová Bítýška, je nutné, aby tento svůj záměr osobně v úředních hodinách ohlásil na obecním úřadě v Osové Bítýšce. Obecnímu úřadu žadatel oznámí den, hodinu a místo konání ohňostroje. Odpálení musí být ukončeno do začátku nočního klidu. Toto omezení se netýká noci z 31. prosince na 1. ledna.

NABÍDKA ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ AVP

Alzheimer poradna Vysočina nabízí zdarma své služby:

 • Všem, kdo mají obtíže s pamětí, zapomínáním, soustředěním, plánováním činností…
 • Všem, kteří mají doma blízkého, jehož chování se začíná měnit, chová se nestandardně, obviňuje své blízké. Stále něco hledá, bloudí, opakuje již řečené nebo obtížně hledá slova a komunikace vázne…
 • Všem, kteří doma pečují o nemocného s demencí
 • Všem, kteří potřebují poradit s čerpáním finanční i sociální podpory, komunikací s nemocným

pdfAlzheimer poradna Vysočina nabízí zdarma své služby

pdfLeták Alzheimer poradny Vysočina

pdfPoradenské dny Alzheimer poradny Vysočina

OZNÁMENÍ O OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Oznámení o obnově katastrálního operátu novám mapováním

LETÁČEK EKO-KOM

Má to smysl, třiďte odpad! Více informací o třídění a recyklaci odpadů najdete na stránkách jaktridit.cz.

pdfLetáček EKO-KOM

PRODEJ POZEMKŮ

Prodej  stavebních pozemků v obci a katastrálním území Osová Bítýška v obytné zóně „U Školy" byl dne 18. 11. 2015 UKONČEN - BYLY PRODÁNY VŠECHNY POZEMKY.

Lokalita u školy

MODERNIZACE ŠKOLSTVÍ OSOVÁ BÍTÝŠKA

Název a číslo projektu:

Modernizace školství v obci Osová Bítýška reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01481

Předmětem projektu je investice do modernizace školství v obci Osová Bítýška. Předkládaný projekt se dotkne zkvalitnění vzdělávacích podmínek a to jak v předškolním zařízení, tak i v základní škole.

Projekt řeší současný neúplně vyhovující stav v oblasti výuky v mateřské škole, v rámci projektu dojde k dispozičním změnám učeben, což se projeví i v jejich velikosti. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění podmínek pro výuku odborných předmětů na základní škole. V rámci realizace projektu dojde ke vzniku nové multimediální učebny, stávající odborné učebny budou dovybaveny chybějícími učebními pomůckami. V rámci investic do školství dojde k instalaci venkovního výtahu, který zajistí bezbariérovost celé budovy školy.

 • Předpokládané celkové náklady projektu jsou: 6 593 129 Kč, přičemž předpokládaná 85 % dotace je 5 604 159,50tis. Kč
 • Projekt je spolufinancován z fondu EU - Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

EU logo


ROP

STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Projekt, realizovaný v roce 2013, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Stavební úpravy mateřské školy

CENTRUM KULTURY, SPORTU A ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

Obec Osová Bítýška získala v roce 2008 dotaci ve výši 29 893 001,- Kč na projekt Centra kultury, sportu a zájmových činností. Tato částka představuje 92,5 procent z   celkového rozpočtu 32 316 758,- Kč na akci. O dotaci z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 3.3, žádalo 180 zájemců. Osová Bítýška se umístila na 12. místě. Celkem bylo kladně vyřízeno pouze třicet žádostí. Výše získané dotace pro naši obec je nejvyšší ze všech.

Výstavbou nové haly zajistila obec zlepšení výuky v základní škole. Pro své občany, ale i pro obyvatele ze spádového území, kvalitní infrastrukturu, kterou mohou občané využít pro realizaci svých sportovních, kulturních a společenských aktivit. Tato nová budova je kapacitně dostačující i pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Centrum kultury sportu a zájmových činností

EU logo  ROP

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií

Obec realizací této akce docílila:

 • Zvýšení úrovně/kvality a dostupnosti infrastruktury základní občanské vybavenosti.
 • Zajištění základních podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel obce a spádového území.
 • Rozšíření možností/aktivit z pohledu smysluplného využití volného času.
 • Podnícení zájmu o volnočasové aktivity dětí a mládeže - omezení sociálně-patologických jevů.
 • Zlepšení podmínek pro výuku tělesné výchovy na místní základní škole, kvalitní podmínky pro kulturní a společenské aktivity školy.
 • Podpora místních kulturních a společenských aktivit - vedoucích posílení identity s regionem.
 • Stabilizace místních obyvatel (zejména mladých rodin), zatraktivnění regionu z pohledu bydlení (příchod nových obyvatel do regionu).
 • Zajištění trvale udržitelného života v regionu.
 • Zlepšení architektonického vzhledu obce.
 • Kvalitní a reprezentativní zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity obyvatel obce a spádového území, místních spolků a základní školy;
 • Kapacitně dostačující tělocvična pro pořádání různých turnajů a soutěží, a to jak školských, tak i sportovních;
 • Díky kvalitnímu zázemí v obci dojde k rozšíření počtu volnočasových kroužků (resp. Organizovaných aktivit) pro děti a mládež;
 • Kapacitně dostačující prostory pro kulturní a společenské aktivity v obci;
 • Rozšíření počtu možných sportovních aktivit - např. o možnost tréninku na horolezecké stěně aj.;
 • Kvalitní zázemí pro kulturní infrastrukturu prostřednictvím nově vytvořeným prostorům pro „centrální" obecní knihovnu, která bude určena jak občany, tak i pro žáky základní školy;
 • Bezbariérový vstup pro osoby s omezenou pohyblivostí.

V květnu roku 2010 proběhla kolaudace  stavby. Ve fotografiích si ji můžete prohlédnou na našich internetových stránkách v oddíle fotogalerie,sportovní  obsazenost Centra kultury, sportu a zájmových činností najdete v oddíle hala.                                                                        

Josef Mach, starosta

ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA NA FARU

Římskokatolická farnost Osová Bítýška, Diecézní centrum života mládeže, zrušila pevnou linku. Používejte telefonní číslo v síti T-mobile 777 632 595.