Povinně zveřejňované informace

1. Název Obec Osová Bítýška
2. Důvod a způsob založení

Obec Osová Bítýška a její činnost se řídí dle zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb., o obcích.

Obec Osová Bítýška je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti, řídí se přitom zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami).

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

https://www.osovabityska.cz/obecni-urad/organizacni-struktura
https://www.osovabityska.cz/obecni-urad/zastupitelstvo-a-vybory

4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obec Osová Bítýška
Osová Bítýška č. p. 3
594 53 Osová Bítýška
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obec Osová Bítýška
Osová Bítýška č. p. 3
594 53 Osová Bítýška
4.3 Úřední hodiny Pondělí: 7:00 – 11:30, 12:30 – 16:00
Úterý: 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
Středa: 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
Čtvrtek: 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
Pátek: 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:30
4.4 Telefonní čísla Úřad: 724 907 101
Starostka: 774 812 868
Místostarosta: 731 425 674
4.5 Čísla faxu  ------------
4.6 Adresa internetových stránek

www.osovabityska.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy Starostka: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Účtárna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pokladna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.9 Datová schránka nvmbb8c
5. Případné platby lze poukázat Komerční banka Velké Meziříčí, č.ú. 4927751/0100
6. IČO 00084409
7. Plátce daně z přidané hodnoty Obec je plátcem DPH, DIČ CZ00084409
8. Dokumenty  
8.1 Seznam hlavních dokumentů

https://www.osovabityska.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-dokumenty
https://www.osovabityska.cz/obecni-urad/strategicky-rozvojovy-plan
https://www.osovabityska.cz/obecni-urad/uredni-deska

8.2 Rozpočet https://www.osovabityska.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-dokumenty
9.  Žádosti o informace

Osobně na úřadu obce: Obec Osová Bítýška, Osová Bítýška č. p. 3, 594 53 Osová Bítýška
Poštou: Obec Osová Bítýška, Osová Bítýška č. p. 3, 594 53 Osová Bítýška
E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Na webových stránkách: www.osovabityska.cz
Datovou schránkou: nvmbb8c

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou: Obec Osová Bítýška, Osová Bítýška č. p. 3, 594 53 Osová Bítýška
E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datovou schránkou: nvmbb8c

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

Přijímané formáty: PDF, PDF/A, TXT, DOC, DOCX, XLS, XLSX

11. Opravné prostředky Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
12. Formuláře https://www.osovabityska.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-dokumenty
13. Návody pro řešení životních situací

Obecní úřad Osová Bítýška:
žádosti o kácení stromu, žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, žádosti týkající se matriky

Přihlášení k trvalému pobytu:
občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu, popřípadě se dostaví s vlastníkem nemovitosti, který na přihlašovací kartu potvrdí souhlas - poplatek 50 Kč

Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP: vyřízení stavebního povolení

Velké Meziříčí - kontaktní místo SSP: vyřizování pohřebného při úmrtí v rodině, vyřizování přídavku na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Žádosti o Cestovní pasy a Občanské průkazy vyřizuje od roku 2012Městský úřad Velké Meziříčí

14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
• Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního
pořádku České republiky
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
• Zákon č. 72/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 99/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
• Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů
• Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (v návaznosti na nařízení EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR)
• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
• Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
• Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
• Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
• Zákon č. 543/2020 Sb. – Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
• Zákon č. 14/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
• Zákon č. 111/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
 
Shora uvedené a další právní předpisy jsou v elektronické podobě přístupné na stránkách Ministerstva vnitra (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/).
14.2 Vydané právní předpisy https://www.osovabityska.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-dokumenty
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

1. Přímý materiál
- kopírování A3 (jednost./oboust) 3,-/5,- Kč
- kopírování A4 (jednost./oboust) 2,-/3,- Kč
- tisk na tiskárně, PC černobílé 2,-/1 str.
- tisk na tiskárně, PC barevně 5,-/1 str.
- kopírování na magnetické nosiče 5,- Kč
- pořízení fotodokumentace černobíle 8,- Kč
- pořízení fotodokumentace barevné 10,- Kč

2. Přímé mzdy
- do 30 minut 0,- Kč
- nad 30 minut do 1 hod. 30,- Kč
- nad 1 hod. a za každou započatou další hodinu 60,- Kč

3. Ostatní přímé náklady
- práce s počítačem - výstup ze souborů 2,- Kč /min.
- práce s počítačem - výstup z internetu 3,- Kč /min.
- cestovní náklady - sazby dle zákona č. 119/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- poštovné a jiné listovní, balíkové doručené/na dobírku - dle tarifů České pošty

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v případě odvolání nebo stížnosti nebylo vydáno.
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv Žádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou k dispozici.
16.2 Výhradní licence Žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou k dispozici.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

https://www.osovabityska.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-dokumenty