Perspektivy

Naše obec má od roku 1998 vypracovaný Návrh programu obnovy vesnice. Autorem je Ing. arch. V. Zemánek, Csc., autorizovaný architekt. Obecní zastupitelstvo tento Návrh programu obnovy vesnice schválilo. Právě z tohoto materiálu je třeba vycházet při hledání perspektiv rozvoje Osové Bítýšky a Osové.

K posílení postavení spádové obce, zvýšení nabídky pracovních aktivit a její ubytovací funkce je připravena nabídka nových ploch pro výstavbu a rozvoj potřebných aktivit v obci.

Tato nabídka je vymezena v zastavěném území na vybraných pozemcích velkých zahrad, na nových volných plochách dnes zemědělsky využívaných a orientuje se na málo využívané pozemky v areálu zemědělského družstva. Počítá také s modernizací a přestavbou objektů, jejichž stavebnětechnický stav i morální opotřebení neumožňuje jejich plné součastné využití.

Urbanistický rozvoj na navržených pozemcích může v být v budoucnu realizován pouze za předpokladu projednání těchto možností s vlastníky dotyčných pozemků, s vědomím, že výhledové možnosti výstavby zvyšují hodnotu těchto pozemků a součastně studie reguluje nebo zcela vylučuje výstavbu na jiných, neoznačených pozemcích.

Urbanistická koncepce osady Osová počítá s obnovou areálu zámku novým majitelem a s využitím bývalých hospodářských stavení k provozu např. zařízení veřejného stravování, přechodného ubytování a k dalším aktivitám cestovního ruchu; navrhuje omezený rozvoj rekreace na březích rybníka Štěpnice, kde se počítá s útlumem provozu kachní farmy.

Koncepce navrhuje i modernizaci a nové využití areálu panského dvora s rozvojem bydlení na navazujících plochách směrem k nádraží ve Vlkově, vybudováním sportovního areálu pod tímto souborem a s rekonstrukcí objektu bývalého lihovaru pro nové podnikatelské aktivity.

Na části obecních pozemků bude nutno dobudovat systém veřejně parkové zeleně, v návaznosti na rekonstrukci obory a uvažovat o revitalizací vodních ploch a toků ve správě státního rybářství.

V Osové jsou vytvořeny územní rezervy pro rozvoj sportovně rekreačních ploch na severním břehu rybníka Štěpnice a pod panským dvorem je vymezena rezerva pro umístění klubových aktivit. Bude nutno doplnit i stromořadí kolem cest, provést revitalizaci rybníků na katastru Osové a obnovy obory

Rozvojové plochy jsou připraveny uspokojit rozmanitou poptávku po pozemcích pro rodinné bydlení bez hospodářských činností až po bydlení s podnikatelskými aktivitami či po bydlení v obecních nájemních bytech.

Na Osové jsou vymezeny vhodné objekty možného podnikatelského zájmu a to provozování chybějících občanských zařízení i sezónního charakteru v souvislosti s rozvojem služeb cestovního ruchu (půjčovny a servisy horských kol, koní a bryček, běžeckých lyží a pod).

V osadě je navržen omezený rozvoj podnikatelských aktivit, soustředěný na obnovu a využití stávajících hospodářských objektů s tím, že hlavním podnikatelsky atraktivním areálem je výrobní zóna u nádraží v blízkém Vlkově.

V urbanistické studii Osové Bítýšky je východní rozvojový prostor vymezen pro bydlení rodinné, řadové i pro volnou zástavbu dvoupodlažních budov s klasickou sedlovou a valbovou střechou na menších pozemcích.

Prostor před školou je určen k výstavbě nájemních bytových domů,které budou maximálně třípodlažní s valbovou střechou a budou uspořádány kolem malého náměstí, jež se vepíše do siluety obce novými dominantami a spolu s objektem školy vytvoří nový vzhled obce.

Urbanistická studie situuje podnikatelské aktivity do dvou samostatných rozvojových prostorů. U areálu ZD při novém příjezdu do obce, a do areálu v okolí Lexikonu s. r. o. a firmy Raja Moravia.

Koncepce rozvoje podnikání ve studiích navrhuje využití části severního areálu pro situování technických zařízení pro obsluhu obce (trafostanice, regulační stanice plynu -ta je v areálu již umístěna apod.) a rozvoj dalších výrobních a skladových potřeb na sousedních pozemcích v rozsahu ochranného pásma ZD.

Koncepce počítá i s podnikatelským rozvojem na obecních pozemcích v areálu Šibeníku, kde by vznikla samostatná výrobní zóna, oddělená od obce pruhem polí a veřejné zeleně.

V rámci ploch pro smíšené bydlení byly popsány i lokality s návrhem podnikatelských aktivit v zastavěném území obce a na návsi.

S připravovanou přestavbou železnic v ČR dojde zřejmě i k novým relacím ve vztahu nákladní a osobní dopravy. V poslední době jsou prověřovány varianty územních a trasovacích možností realizace trasy celoevropské žel. sítě tratí vysokých rychlostí (VRT).V daném případě západo-východní tah přes Brno do Rakouska. Jedna z variant (dle ideové trasy varianty SÚDOP Praha 1995) se bezprostředně dotýká katastrů obcí Ořechov a Osová Bítýška.

Kromě individuální automobilové a železniční dopravy zabezpečuje přepravu osob i autobusová hromadná linková doprava. Její efektivnost z hlediska provozovatele v posledním období klesá a projevují se disproporce mezi nabídkou a poptávkou po přepravě.

Podle studie úpravy silničního tahu I/37 , zpracované ÚSH Praha, byl na území Osové Bítýšky sledován záměr obchvatové trasy na dnešní silnici III/03722.

Pro rozvoj a zachování stávajících zařízení sociální infrastruktury je rozhodujícím faktorem dlouhodobá perspektiva růstu obce a jejího postavení ve spádovém obvodu.

Místní uliční síť bude doplněna o krátké spojovací úseky, zčásti reorganizována na principu jednosměrného provozu a obytných ulic, kam budou mít motorová vozidla omezený přístup. Chodníky jsou v současné době nově opravovány, případně vznikají podél komunikací nové.

Při přestavbách bude nutno řešit také dopravní závady na stávajících síti ulic, t. j. oddělit pohyb chodců a zajistit rozhledové vzdálenosti na křižovatkách. Ve stávající dopravně zklidněné síti ulic bude upřednostněn pohyb chodců s omezením rychlosti pohybu vozidel. Parkování a odstavování je řešeno na veřejných prostranstvích v blízkosti podnikatelských aktivit a v zónách bydlení na soukromých pozemcích.

Veřejná zeleň spoluvytváří kvalitu obytného prostředí a má výrazný podíl na charakteristické tváři obce a v případě Osové Bítýšky i její návsi. Tato vzrostlá zeleň bude plně chráněna a nově zpřístupněna.

Kromě doprovodné funkce veřejné zeleně v obytných souborech je dále navržena revitalizace břehové zeleně potoka Bítýšky, jako součást plánovaného biokoridoru, rozšíření izolačních pásem kolem sportovišť, u nové školy a zejména bude nutno rozšíření vlastní plochy obecního hřbitova i s izolační zelení na styku s obytnou zónou.

Důležitým záměrem v rozvoji veřejné zeleně bude vytvoření přechodového článku mezi zástavbou a zemědělsky obdělávanou půdou a na okrajích obce. Významným přechodovým článkem zástavby do krajiny jsou soukromé zahrádky a sady.

Plochy pro sport jsou v Osové Bítýšce plánovány v návaznosti na stávající areál na západě obce, na ploše rekultivované skládky, počítá se s rozšířením tělocvičny nové školy na víceúčelovou halu (staré kotle jsou již z bývalé kotelny odklizeny).Sportovní areál vzniká také kolem školy, kde mladí lidé tráví volný čas i mimo dobu školního vyučování.

Aktuálním úkolem je regenerace návsi, spojená s využitím stávajících prostor pro doplnění obchodů a provozoven služeb, jež by vedla k navrácení atraktivity do tradičního centra obce jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky. V současné době je rozhodnuto, že budova bývalé školy bude zbourána, a tak se objeví zcela jiná tvář náměstíčka.

Urbanistický rozvoj obce i osady je vázán na využití volných kapacit ve stávajících systémech technické infrastruktury, t. j. vodovodu, stokové síti včetně ČOV a rozvodové energetické síti

Vodovodní síť je v dobrém stavu a dostatečně dimenzována, takže na ni mohou být napojeny i navržené rozvojové plochy.

K nejvýznamnější stránce problematiky rozvoje obce Osové Bítýšky patří její dosavadní funkční charakteristika venkovské obce v intenzivně zemědělsky využívaném prostoru, z níž vyjíždí za prací téměř tři čtvrtiny jejích ekonomicky aktivních obyvatel.

V obci chybí dostatečná nabídka pracovních příležitostí a v rámci této nabídky i větší možnosti výběru. Tato skutečnost je zčásti daná polohou obce v subregionu a snadnou dostupností větších center osídlení s vyšší nabídkou pracovních míst.

Na druhé straně obec poskytuje ve srovnání s menšími obcemi v okolí výrazně vyšší podporu bydlení a to zastoupenými službami a vybavením jak občanským, tak technickým. Mimořádným úspěchem samosprávy v obci je před čtyřmi roky dokončená výstavba nové základní školy s vysokým stupněm vybavení a stavba vegetační čistírny odpadních vod, jež se stala experimentálním příkladem vhodného užití nové technologie v konkrétních podmínkách podhorské vesnice.

Díky těmto a dalším iniciativám i díky málo narušené kvalitě životního prostředí v obci, roste v současnosti zájem o bytovou výstavbu. Tento zájem, je-li dlouhodoběji stimulován, povede nejen ke stabilizaci počtu obyvatel v obci, ale při vhodné politice samosprávy i k výraznému růstu velikosti obce.

Pro úspěch strategie aktivního územního rozvoje obce hovoří řada skutečností a předpokladů, k nimž patří zejména tyto;

obec již tradičně plní pro okolní obce úlohu spádového střediska s dostatečně rozvinutou infrastrukturou; jak sociální ( základní škola, mateřská škola, lékaři), tak i technickou (dopravní spojení silniční, železniční, blízkost městských center a dálnice),

obec i osada mají vhodné lokality pro přestavbu, rozvoj a novou výstavbu jak v zastavěném území, tak i na volných plochách,

v obci i osadě existuje také prostorová nabídka volných a nevyužívaných obecních, družstevních i soukromých hospodářských objektů vhodných pro podnikání,

obec má zachovalou tradiční venkovskou strukturu jádra obce a velmi atraktivní kulturně historickou lokalitu v osadě Osová (zámek, zámecká obora a hospodářské objekty zámku s potenciálem k rozvoji cestovního ruchu, sezónní aktivity v galerii Sýpka a další),

krajinný rámec okolí obce a osady je dostatečný pro rozvoj rekreace a netradičních forem cestovního ruchu a tvoří propojený systém s krajinou a rekreačními centry Vysočiny díky vybudovaným zemědělským a lesním cestám,

v obci není situován významný producent znečišťující životní prostředí obce. Zemědělsky využívané pozemky nebyly v minulosti kontaminovány.

Všechny kroky obecního zastupitelstva jsou směřovány k tomu, aby se rozvíjely pozitivní podmínky pro život obyvatel i pro činnost podnikatelských subjektů v obci.