Rekreační zóna Tři Dvory

Rekreační lokalita Tři Dvory je součástí katastrálního území obce Osová Bítýška. Stávající rekreační potenciál je tvořen drobnými lokalitami rodinné rekreace a chat na pozemcích tvořících břehy Třídvorského rybníka.

Pro rozvoj obce v minulosti se stala významným impulsem doprava. Státní sinice I. třídy do Žďáru nad Sázavou a železniční trať Brno - Havlíčkův Brod, se začaly vyznačovat silným nárůstem intenzity přepravy, zejména po roce 1990.

Díky dobré návaznosti na dopravu (železniční i silniční), se stalo údolí potoka Bítýšky místem rekreace dojíždějících chatařů zejména z Brna.

Příjezd pro osobní vozidla do chatové oblasti ze směrů od Brna a Žďáru nad Sázavou je po komunikaci č. I/37 Brno -Žďár nad Sázavou a dále obcí Osová Bítýška místní komunikací, která za obcí pokračuje směrem na dálnici D1 ve směru od Prahy a na Budišov jako komunikace druhé třídy č. II/390.

Z komunikace II/390 se odpojuje směrem severním zpevněná polní cesta, vedoucí po pravém břehu rybníka směrem do Ronova a do bývalého statku Tři Dvory, který je hned za rybníkem.

Pod hrází Třídvorského rybníka se z této komunikace odděluje nezpevněná cesta, vedoucí po levém břehu rybníka po které se dostaneme na přilehlé pozemky chatové kolonie. Tato vozovka je polního typu, bez odvodnění a bez obrubníku. V období dešťů nebo sněhu je vozovka hůře sjízdná. Komunikace podchází pod podjezdem u Ořechova a je možné po ní dojet ke státní komunikaci I/37.

V severozápadní části katastru obce Osová Bítýška kolem Třídvorského rybníka se rozprostírá regionálně významná rekreační lokalita. Rekreace zde je založena na tradičním spojení pobytové rekreace rodinného typu s množstvím aktivní rekreace, tzn. koupáním v rybníce v létě, bruslením v zimě a nověji cykloturistikou.

Rekreační prostředí je zde založeno, jak již bylo zmíněno, na kvalitě přírodního prostředí Vysočiny v nadmořské výšce okolo 520 m n. m. Krajina v sobě kombinuje velkou plochu ořechovkého lesa na severu katastru, dále plochy luk a polí s malými remízky lesa.

Krajině dominuje ovšem plocha Třídvorského rybníka.

Území je tedy charakterizováno jako krajina s převažujícím využitím pro zemědělské a lesní hospodářství a s vodními plochami využívanými pro chov ryb.

Terén je dobře průchodný díky systému vybudovaných cest a tím i vhodný pro turistiku, resp. cykloturistiku.

Levý břeh zabírají snadno erodované půdy, jež jsou zařazeny do nejnižší třídy ochrany, protože leží ve značném svahu.

Na pravém břehu potoka Bítýšky se nalézají podle odborníků nejlepší orné půdy na katastru obce. Meliorace se nacházejí v celé údolní nivě potoka.

Na levém (východním) břehu rybníka je vybudována chatová osada, čítající 28 chat. Tento břeh je značně svažitý směrem k nádrži. Přirozenou hranici pozemků chatové osady tvoří terénní zářez s železniční tratí Brno - Křižanov na straně východní. Osada je umístěna zejména na lesní půdě nebo na lukách, jihovýchodní hranici vymezuje zemědělsky obhospodařovaná půda.

Na břehu pravém (západním) se nacházejí chaty dvě a starší, původně zemědělská a dříve trvale obydlená osada Tři Dvory, tvořená objekty umístěnými kolem společného dvora, uspořádanými do tvaru písmene U. Tato lokalita slouží v jednom případě trvalému bydlení, v ostatních případech slouží původní nemovitosti rekreaci pro několik rodin. Součástí je i komplex stodol. Za nimi je malý rybníček s břehy osázenými stromy.

Horní cíp rybníka v místě, kde se do něj vlévá Bítýška, tvoří veliký mokřad, cíp dolní - hráz rybníka o výšce asi 3 m je osázena stromy. Břehy rybníka jsou v převážné většině neupraveny, pouze na břehu levém je umístěn pro obyvatele chat větší počet mol ke koupání.

Lokalitu Tři Dvory a okolí můžeme označit z pohledu ekologické stability, v rámci celého katastru obce Osová Bítýška, za jednu z nejhodnotnějších.

V rámci biokoridoru potoka Bítýšky je do budoucna počítáno s několika menšími vodními plochami (spíše tůňkami), které by významně přispěly k zachování a dalšímu rozšíření vodní fauny (především obojživelníků).

K celkovému zvýšení ekologické stability území by také přispělo zvýšení podílu lesní půdy, vzhledem k zemědělskému půdnímu fondu. Především by se mělo jednat o lokality mezi biokoridorem Bítýšky a železniční tratí.

Přiměřený rozvoj rekreační oblasti by mohl přispět ke zkvalitnění již stávajícího chatového fondu, jež by byl regulován, zejména v dobudování systémů technické infrastruktury, tzn. odpadního hospodářství, zásobování vodou a el. energií.

Rozvoj této lokality by mohl v budoucnu přinést i nové pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo, např. vhodným umístěním rodinného penziónu, restaurace, campu, pláže.

Přínos by byl samozřejmě i ve využití přírodního potenciálu krajiny tak, aby tato byla při posílené ekologické funkci více atraktivní i pro další formy rekreace, zejména pro turistiku.

K této kapitole je vhodné přiřadit stručný výčet zástupců flóry a fauny tak, jak je při zpracování návrhu územního plánu obce zjistili v prostorách Třídvorského rybníka odborníci pod vedením Ing. arch. V. Zemánka, Csc.:

Třídvorský rybník - mokřadní společenstvo

Ostřice srsnatá, ostřice černá, ostřice měchýřkatá, ostřice zobánkovitá, pcháč bahenní, vrbovka, sítina rozkladitá, okřehek menší, rákos australský.

Třídvorký rybník - břeh

Vrba křehká, olše lepkavá, bříza bělokorá, blatouch bahenní, ostřice štíhlá, ostřice zobánkovitá, ostřice černá, ostřice srsnatá, tužebník jilmový, zblochan, pryskyřník prudký, pryskyřník planivý.

Třídvorský rybník - luční společenstvo

Psárka luční, osivka jarní, vřes obecný, ostřice jarní, pupava bezlodyžná, chrpa luční, kostřava červená, svízel syřišťový, třezalka tečkovaná.

Les

Jedle bělokorá, modřín opadavý, smrk ztepilý, habr obecný, buk lesní, dub letní, dub zimní, jilm vaz.ťový, třezalka tečkovaná.

Živočišstvo - vodní bezobratlí

Jepice, pošvatky, bruslařky, vážky, pijavky, pakomáři, chrostíci.

Živočišstvo - suchozemští bezobratlí

ploštice, pěnodějky, běžníci, kovaříci, páteříci, komáři, mšice, sekáč.

Živočišstvo - ptáci

Špaček obecný, vrabec domácí, rerek domácí, vlaštovka obecná, skřivan polní, kachna divoká, káně lesní, holub domácí, jiřička obecná, sýkora koňadra, modřinka.

Živočišstvo - obojživelníci

Čolek obecný, ropucha obecná, ještěrka obecná, slepýš křehký.

Živočišstvo - savci

potkan, myš domácí, myšice, rejsek obecný.