Po roce 1989

041Po roce 1989 se situace výrazným způsobem změnila. Změny, které proběhly po Sametové revoluci v celé zemi, se nevyhnuly i naší obci.

Do voleb vstoupily nové politické strany i nové tváře. V prvních volbách po roce 1989 stanul v čele obce Josef Mach, který v obci starostuje dnes již svoje třetí volební období a za tuto dobu došlo ke zvelebení obce.

Během uplynulých deseti let se v obci podařilo zbudovat mnohá zařízení, na která můžeme být právem pyšni ; kromě dostavby školy za více než 37 milionů korun se postavila kořenová čistička odpadních vod a s ní spojené přivaděče,vodovod na Osovou, po obci byly zbudovány rozvody plynu, na který se mohly připojit domácnosti, základní škola i mateřská škola.

043Kromě těchto investičně náročných staveb se nezapomnělo ani na opravy stávajících objektů v obci:

zdravotního střediska, hasičské zbrojnice, sokolovny, obecních bytů, mateřské školy, kostela, hřbitova, fary, rekultivovala se skládka za sokolovnou, proběhla úprava rybníčku u sokolovny, opravovaly se místní komunikace a chodníky v Osové Bítýšce i v Osové....

V současné době se dokončují úpravy komunikací po pokládání telefonních kabelových rozvodů a po rozvodech plynu po obci. Uvažuje se o demolici budovy bývalé školy.

Ale teď se vraťme na začátek let devadesátých.

044Od roku 1990 se pozornost zaměřila na stěžejní cíle, které bylo potřeba v nejbližší době vybudovat. Byla to dostavba základní školy a stavba čističky odpadních vod. Na obě stavby ovšem chyběly peníze, přesto se po mnoha a mnoha jednáních začalo se stavbou základní školy i čistírny odpadních vod, ale nezapomnělo se i na opravu zdravotního střediska.

V polovině listopadu roku 1992 občané uvítali znovuotevření opraveného zdravotního střediska. Náklady na rekonstrukci činily 811 tisíc korun. Sousední vesnice (Ruda a Záblatí), které patří pod lékařský obvod, přispěly částkou 23 tisíc korun.

V letních měsících tohoto roku vyměnili hasiči střechu hasičské zbrojnice, přičemž členové hasičského sboru odpracovali stovky brigádnických hodin.

Na přelomu let 1992 a 1993 probíhala oprava sokolovny. Financování této stavby zajistil obecní úřad spolu se Sokolem. Vydatně pomohli také členové a příznivci Sokola brigádami ve volném čase.

046Koncem roku 1993 byla dána do provozu v naší obci kořenová čistírna vod, která v té době patřila mezi první v republice. Svým provozem potvrzuje, že zvolení právě této velmi málo náročné technologie bylo velmi správným krokem. Podrobnosti -viz v samostatné kapitole.

V červenci téhož roku byla zahájena stavba II. etapy základní školy a začal vyčerpávající „boj" o peníze, který však měl šťastný konec především pro žáky z naší obce, ale i obcí okolních.

25. listopadu 1993 bylo zahájeno kolaudační řízení stavby „Skládka TKO" ve Zlámancích. Tato skládka je na území naší obce, ale ve správě technických služeb města Velká Bíteš. Skládka je vzdálena od obce více něž jeden kilometr, takže se nikterak neprojevují v obci potenciální negativní vlivy tohoto úložiště, ba naopak. Občanům naší obce je účtován desetkrát menší poplatek za uložení domovního odpadu...

V následujícím roce se pokračovalo především na finančně náročné stavbě školy. Vždyť obec s celkovým rozpočtem 2,6 milonů prostavěla v roce 1994 přes 20 milonů korun a to bez koruny úvěru!

042V srpnu roku 1995 začali pracovníci Českých energetických závodů, a.s. v lokalitě lesíčka Ochoz u Osové provádět průzkumné vrty pro zjištění vhodného místa na budování meziskladu vyhořelého jaderného paliva. ČEZ slíbil, že během těchto průzkumných prací uhradí vodovodní přípojku na Osovou a že finančně obci pomůže i v dalších aktivitách.

Přesto vedení obce podnikalo kroky, které by zamezily stavbě meziskladu v lokalitě naší obce (nesouhlasné stanovisko se stavbou bylo zasláno na příslušná ministerstva i do Parlamentu ČR i občané sami organizovali petici proti stavbě meziskladu). Po bouřlivých schůzích občanů se zástupci ČEZu i ekologických organizací nakonec ČEZ svoje práce ukončil. Přesto za dva měsíce svého „působení" v obci věnoval ČEZ obci 200 000,-korun jako účelové prostředky na stavbu vodovodu na Osovou.

V květnu roku 1996 došlo na stavbě školy k mimořádné situaci, která podstatně ovlivnila průběh stavby. Dosavadní dodavatel Stavby Brno,a.s. z vážných důvodů (rozpad společnosti) nemohl pokračovat v pracích, a tak došlo po mnoha jednáních k předání stavby pokračovateli, kterým se stal PKS Inpos, a.s. Žďár nad Sázavou. I přes tento nečekaný zvrat mohla být škola slavnostně 25.října 1996 otevřena. Pásku přestřihl tehdejší ministr školství ing. Ivan Pilip.

047Sotva skončila dostavba školy, začalo se v říjnu se stavbou vodovodní přípojky do osady Osová. Celkové náklady činily 1,5 mil. korun. Na tuto částku byly použity prostředky z Ministerstva zemědělství ve výši 715 000,- Kč a 200 000,- Kč z účelové dotace od ČEZu za průzkumné vrty. Zbytek do celkové částky doplatila obec ze svého rozpočtu.

V roce 1996 se začaly provádět úpravy veřejného prostranství u rybníčku (vyčistění rybníčku, rekonstrukce a zpevnění břehů, výsadba zeleně, úprava ploch pro pěší...).

Započalo se s demolicí obecního objektu pod budovou obecního úřadu a s celkovou úpravou prostor na návsi kolem výše uvedené stavby.

048V roce následujícím byly do země položeny kabelové telefonní rozvody SPT Telecom a překopy byly částečně opraveny, neboť se čekalo na akci, která měla následovat a při které se počítalo také se zásahem do komunikací a chodníků. Tato pro obec opět finančně náročná akce na sebe nenechala dlouho čekat - byla to plynofikace.

Přípravy na plynofikaci obce probíhaly už od roku 1996, ale po vyřešení mnoha problémů (odkupy pozemků a vyřízení povolení k položení rozvodů) se s vlastní plynofikací začalo až v roce 1999.

Samozřejmě stěžejním problémem v obci s malou daňovou výtěžností jsou opět finance, ale opět se podařilo sehnat dotaci jak na stavbu plynovodu po obci, tak na plynofikaci školy a školky. Celkem se podařilo získat na plynofikaci obce 4 mil. korun a na plynofikaci školy přes 1 mil. korun.

Koncem roku 1999 byla obec konečně zplynofikována a občané mohli začít používat plyn ve svých domácnostech.

049V roce 2000 se začaly opravovat místní komunikace a chodníky. Bylo rozhodnuto, že bude rozebrána budova bývalé školy a upraveno náměstí kolem kostela.

Další úpravy, které povedou ke zvelebení obce a ke zpříjemnění obyvatel Osové Bítýšky a osady Osové, na sebe jistě nenechají dlouho čekat.