Majitele domů v třicátých letecha jejich živnosti či jiná zaměstnání

Podobné seznamy se objevují při sčítání obyvatel a domů např. v roce 1921. V tomto roce je navíc v obci uvedena porodní asistentka, obchodníci se senem, výrobce dřeváků, tkadlec a tři trafiky.

 • Starosta: Josef Ráček č.p. 29
 • Nám.: Jan Komínek č.p. 37
 • 1. radní: Jos. Válka č.p. 103
 • 2. radní: Lad. Liška č.p. 58
 • 3. radní: M. Hudec č.p. 133

Farní úřad

 • Jan Gottwald, kons.r.,farář

Poštovní úřad:

 • Stanislav Liška, pošmistr
 • Augustin Sedlák, poštovní zřízenec
 • Jan Patočka, listonoš
 • Ladislav Kos, listonoš

Četnická stanice:

 • K. Kuba, vrchní strm., velitel
 • Fran. Kunc, štáb. strážmistr
 • Ant. Ondráček, strážmistr

Školy

Měšťanská škola:

 • Frant. Galle, správce
 • Marie Veselá, odborná učitelka
 • Marie Alferiová, odborná učitelka
 • Otto Vaverka, učitel
 • Josef Pokorný, učitel
 • Marie Řezníčková, učitelka dom. nauk

Obecná škola:

 • Frant. Galle, správce
 • Fr. Bartušková, učitelka
 • Ant.Bartušek, učitel
 • Marie Kotrbová, učitelka
 • Josef Dufek, učitel
 • Josef hakl,učitel

Spolky:

 • Sbor dobrovolných hasičů
 • Odbor národní jednoty
 • Tělocvičná jednota Sokol
 • Míst. domov. domk. a malor.
 • Republikánský dorost
 • Svaz katol. žen a dívek

Polit. organizace:

 • Lidová strana
 • Republikánská strana
 • Demokratická strana

Lékař:

 • MUDr. Karel Fantl, státní obvodní a pokladní lékař

Jméno povolání č.p. Jméno povolání č.p.

Jméno povolání č.p. Jméno povolání č.p.
Antoš Jan rolník 60 Antošová Ant. rolník 57
Antošová Mar. domk. 61 Bartoněk K. ř. šk. v. v. 109
Bednář Frant. rolník 12 Bednářová Marie domk. 13
Beran Ant. rolník 18 Blaha Karel domk. 15
Brabec Jan zedník 135 Burian Ant. kovář 8
Bumbálková An. dělnice 138 Sokolovna   153
Coufal Frant. výměn. 99 Coufal Frant. rolník 64
Dvořáček Ant. domk. 51 Dvořáček Jan rolník 56
Dvořáková Ant. rolník 10 Fara   1
Cruber Jul. dělník 45 Habánová Anež. dělnice 125
Hála Jakub host. a řez. 62 Hála Stan. zedník 137
Hálová Frant. domk. 68 Hálová Marie domk.  34
Hálová Štěp. domk. 114 Havelka Jos. domk.  79
Havelková Marie domk. 44 Haugwitz Karel Tři dvory  94
Hladík Václav rolník 55  Hofman Jak.  ob. plod.  112
Hofman Jos. rolník 50  Hofman Vinc.  rolník  54
Hort Jos. obch. 72 a 123  Hudec Frant.  domk.  92
Hudec Karel zedník 134  Hudec Met.  zedník  133
Jurek Antonín domk. 38 Jurek Frant. domk. 110
Jurek Raim. stolař 42 Katolický Al. dělník 124
Katolický Al. holič 19 Katolický Jan rolník 27
Katolický Jan rolník 30 Komínek Cyril domk. 129
Komínek Frant. obch. 21 Komínek Frant. rolník 23
Komínek Jan rolník 37 Komínek Josef domk. 104
Komínek Stan. rolník 39 Komínková Marie rolník 20
Kratochvíl Ant. sedlář 77 Kryštof Frant. domk. 107
Kryštof Frant. zedník 117 Kryštof Tom. domk. 66
Kryštofová Kat. domk. 53 Kříž Karel obchod. 119
Kubešová Marie domk. 17 Kubíček Josef domk. 113
Kupská Ludm. švadlen. 88 Kutnohorský Frant. zedník 46
Lacina Jan rolník 59 Liška Lad. rolník 58
Mach Frant. zedník 73 Mach Tomáš stolař 48
Malach Frant. domk. 7 Malý Josef domk. 6
Marek Petr listonoš 41 Musil Al. obch. váp. 116
Musil Ant. domkař 32 Musil Ant. obch. vej. 76
Musil Ant. rolník 84 Musil Frant. rolník 26
Musil Frant. obch. váp. 33 Musil Frant. domk. 35
Musil Jakub obch. plod. 90 Musil Josef rolník 80
Musil Josef rolník 85 Musil Josef obch. vej. 121
Musil Sylv. rolník 11 Musil Vinc. kolář 78
Musil Vinc. rolník 81 Musil Vinc. domk. 95
Musil Vinc. hostinský 82 Musilová Anež. obch. pl. 36
Musilová Filip. domk. 86 Musilová Ter. domk. 93
Novák Albert rolník 4 Obec škola ob. a m. 2
Obec radnice 3 Obec chudobinec 70
Obec ob. dům 130, 131 Ošmera Jos. dělník 132
Pařil Jan rolník 22 Pazdera St. obch. vej. 102
Pešek Frant. domkař 40 Pešek Frant. obuvník 120
Pohanka Frant. domk. 98 Polák Jindř. o. cestař 71
Pospíchal Karel domk. 75 Procházka Ant. obuvník 14
Procházka Jan rolník, samota 25 Procházka Stan. obuvník 100
Prokšová M. domk. 105 Příhoda Cyril zedník 74
Příhoda Frant. domk. 69 Příhoda Jak. zedník 101
Příhoda Stan. domk. 69 Ráček Jan č. strážm. 127
Ráček Jos. rolník. 29 Rutar Frant. rolník 9
Rutar Josef domk. 5 Rutarová Ant. domk. 49
Rybníčková M. domk. 52 Semerád Jos. obch. vej. 91
Sláma Emil hostinský 21 Soukup Jan domk. 16
Spurný Ed. kovář 83 Spurný Jindř. domk. 111
Steinhauer Ant. stolař 47 Steinhauer Jos. obuvník 122
Steinhauer Lad. obch. vej. 87 Suchánková Filip. souk. 89
Šeha Alois domk. 97 Šlapal Jan domk. 65
Šlapal Ludvík domk. 43 Tuček Jan zedník 136
Tuček Ant. dělník 139 Tuček Josef dělník 140
Válka Josef stolař 103 Weininger Egon pekař 31
Volf Josef rolník 63 Volf Tom. obch. dřev. 115
Volf Vincenc tesař 126 Vyplašilová Marie dělnice 118
Zezula Jos. elektrotech. 128 Zezula Jos. domk. 106
Zika Josef pek. a obch. 108 Žák Jan bednář 67
Žák Karel domk. 96      

Živnosti řemeslné:

Bednář: Jan Žák
Holič:

 • Jan Gregor
 • Alois Katolický

Hostinští:

 • Jakub Hála
 • Vincenc Musil
 • Emil Sláma

Kováři:

 • Antonín Burian
 • Eduard Spurný

Krejčí:

 • Vincenc Antoš
 • Jakub Bárda
 • Karel Pospíchal

Krejčí dám.:

 • L. Antošová
 • Mar. Pospíchalová
 • Ludmila Šilhánová

Obuvníci:

 • Frant. Komínek
 • Frant. Pešek
 • Ant. Procházka
 • Stan.Procházka
 • Josef Steinhauser

Pekaři:

 • Egon Weininger
 • Josef Zika

Povoznictví:

 • Vinc. Hofman
 • Frant. Rutar

Řezníci:

 • Jakub Hála
 • Vincenc Musil
 • Emil Sláma

Sedlář:

 • Antonín Kratochvíl

Stolaři:

 • Rajmund Turek
 • Tomáš Mach
 • Antonín Stenhauser
 • Josef Válka

Elektrotech. závod:

 • Josef Zezula

Obchody se smíšeným zbožím:

 • Just. Hortová
 • Karel Kříž
 • Egon Weininger
 • Anna Ziková

Obchody s prkny:

 • Antonín Hofman
 • Josef Musil (č.p.121)
 • Al. Komínek

Obchody se semenářským zbožím:

 • Fr. Komínek
 • Jan Lacina

Obchody se dřevem:

 • Alois Musil (č.p. 90)

Obchody s vápnem:

 • Antonín Musil (č.p. 84)
 • František Musil (č.p.28)
 • František Musil (č.p.33)

Obchody s váp. a ryb.:

 • Fr.Musil (č.p.26)
 • Vinc.Musil
 • Stanislav Pazdera
 • Josef Semerád
 • Egon Weininger
 • Tomáš Volf

Obchody s máslem, vejci a drůbeží:

 • Stanislav Hrbek
 • František Kryštof
 • Josef Musil (č.p.121)
 • Stanislav Pazdera
 • Emilie Příhodová
 • Josef Semerád

2 koně mají č.p.:

9, 11, 12, 22, 26, 30, 37, 54, 55, 56, 57, 80, 81, 84, 99

1 koně mají č.p.:

4, 6, 10, 20, 21, 23, 24, 33, 35, 37, 44, 50, 58, 59, 60, 62, 63, 69, 76, 82, 85, 87, 104, 115, 116, 122

Osová

Družstevní lihovar - 7
Karel Haugwitz - zámek

 • byty komor. a šof. 2
 • kanc. a byty úř. 3
 • byty služebnictva 4
 • byt porybného 5
 • byt kováře 6
 • byty služ. 6a,b,c,d,e,f
 • byty zřízenců 8
 • byt zahradníka 9
 • hájenka 10
 • byt cihláře 11
 • byty služebnictva 12

Řemeslníci a obchodníci:

 • Karel Haugwitz, cihelna 11
 • Josef Műhlhansel, kovář 6
 • Antonín Pávek, hostinský a trafikant
 • družstevní lihovar

Voda z rybníka Třídvorského se stále rozlévala po loukách a dělala z nich močály, proto se dohodli občané z Osové Bítýšky a Záblatí a nechali si louky odvodnit v roce 1933.

Vedle silnice od Osové Bítýšky k Osovému byli lípy několik set let staré. za účelem rozšíření silnice byly tyto lípy v roce 1936 ve veřejné dražbě prodány a vykáceny. Tak zanikla krásná lipová alej. Z některého stromu bylo až 20 kubických metrů dřeva.

V roce 1937 dohodli se někteří občané a zřídili se svépomocnou domácí pojišťovnu.

V roce 1939 se započalo se stavbou dráhy, která povede v blízkosti naší obce od Osové k Ořechovu. Členové obecního zastupitelstva se snažili intervenovat na ministerstvu a u stavební správy, aby v naší obci bylo nádraží, kterého však nebylo možno docílit. Přesto bylo po politické pochůzce slíbeno, že bude v naší obci zřízena aspoň výkladní kolej.