Osová Bítýška a Osová na přelomu století

Roku 1900 byli v obci majitelé pozemků zastoupeni takto: jeden celý lán, 14 pololánů, 28 čtvrtlánů, 19 familíí, 39 domkářů, 2 chalupy a 1 mlýn.

Celoláníci a dva pololáníci pracovali potahem dva dni v týdnu zdarma. Ostatní pololáníci měli dva dni v týdnu tzv. roboty pěší, čtvrtláníci v týdnu jeden a půl dne roboty pěší.

Maňkův mlýn č. 25 musel řezat pro vrchnost klády za malý poplatek. Horní hospoda č. 82 a kovárna č. 83 byly od roboty osvobozeny. Z obilí a řepy se dávaly z některých tratí desátky.

Lidem z Osové Bítýšky se říkalo za stara „Vornáti", protože nosívali kožichy s vyšitými růžemi na zádech, dlouhé až na paty. Poslední zmizel r. 1900, neboť prý musel ustoupit módě.

023Ti nejdrobnější zemědělci, kteří měli do dvou hektarů,měli nejvýše jednoho koně a od větších rolníků kupovali máslo, vejce a drůbež, které prodávali v brně. V neděli dopoledne zapřáhli, v pondělí ráno v Brně prodali po obchodech a pozdě večer se vrátili domů.Dva naši občané,jelikož neměli koně, prý vozívali zboží do Brna na dřevěné dvoukolce.V neděli na večer za chládku táhli káru,v pondělí ráno prodali a zase šlapali čtyřicet kilometrů zpět do Osové Bítýšky.

Osová Bítýška se nazývala prý „druhá Líšeň". Řemeslníků zde bylo velmi málo, a proto náleželi k profesním společenstvům do Velké Bíteše. Toho, že i v Osové Bítýšce bývaly za starodávna cechy, jsou důkazem staré kostelní cechovní korouhve.

Kromě asi třiceti drobných řemeslníků, kteří se kromě řemesla živili i vypomáháním rolníkům o žních, ostatní občané se živili prací na velkostatku, pracovali v lese,tloukli štěrk na silnice a pomáhali drobným rolníkům.

Tehdy se mlátilo žentourem poháněným koňmi nebo kravkami a žito se mlátilo celou zimu cepy, aby sláma byla rovná, neboť se z ní dělala povřísla na vázání obilí ve žních..

Z dávných dob (snad už roku 1360) měla Osová Bítýška trh před poutí , tj. 25. července. Roku 1863 získala ještě jeden trh výkladní před Všemi Svatými a dva výroční trhy dobytčí.

Protože u naší obce bylo málo pozemků, jezdívali zdejší občané za výdělkem a vozili uhlí ze Zastávky, vápno z Maršova až za Jihlavu ( hlavně do doby než byla postavena železnice přes Studenec do Jihlavy), seno do Brna, desky a brambory do Brna, kolky k vínu až k Břeclavi, oves až k Hodonínu a obchodem tímto si zlepšovali živobytí.

Podle dochovaných záznamů nebyla obživa jednoduchá, neboť „... mnohý také si je zlepšoval cestou po hostincích a pak přišel doma i o svůj majetek a pak byl v nájmu nebo připadl obci jako přítěž. Mladší generace však též obchodovala, ale již s úspěchem, více šetřili, byly lepší výdělky, takže každý si už zajistil lepší živobytí. Nebylo sice draho, neboť prodal-li se takový čtvrtlán v celku o výměře 30 mír polí, stál 300 zl., prostřední pole o samotě prodané, 1 míra 150 zl., jeden kůň střední jakosti 150 zl., jedna kráva střední jakosti 100 - 200 zl., 1q žita 7 zl., 1q ovsa 5 zl., 1q brambor 1 zl., 1q sena 4 zl., 1kg masa hovězího 60 kr. párek selat 5 neděl starých 8 - 15 zl., 1kg cukru 15 kr., 1 kg mouky pšeničné 14 - 20 k., 1 l petroleje 15 kr., za 14 kr. deset vajec, z jedné míry se platilo 5 zl. pachtovného za rok."

Jak vypadalo náměstíčko v naší obci na přelomu století devatenáctého a dvacátého, můžeme číst ve Vlastivědě moravské:

„Nejdéle rodné domy své drží rodiny: Komínkova (200let), Trojánkova, Rutarova, Pařilova, Liškova, Bumbálkova, Hrbkova, Hofmanova, Antošova, Polákova (přes 100 let).

Kostel za starodávna býval obehnán zdí, jichž poslední zbytky byly rozbořeny před prvním dobytčím trhem r. 1863. Od tohoto roku až do roku 1895 byly zde na návsi pořádány dobytčí trhy i jarmarky, ale pak byly pořádány ve Velké Bíteši trhy dobytčí každý měsíc, tím byl příliv dobytka sem nepatrný, až na zanikly docela. Trhy bývaly v pondělí před poutí o sv. Jakubu a druhý před všemi Svatými, též v pondělí...."

První domky nad silnicí Ořechov-Velká Bíteš byly postaveny po roce 1905 a první pole na stavbu rodinného domku bylo koupeno za 300 zlatých.

024Asi 2 km západně Osové Bítýšky je samota , panský dvůr hospodářský s rybníkem, zvaný „Tři dvory"; původně se jmenoval prý „Střihov", jelikož tam bylo chováno a „stříháno" mnoho ovec. Na jih pak na potoce Bítíšce je mlýn zvaný „Maňkův", který leží v krásném malebném zátiší Zlámanců.

Koncem 19.století byly v Osové Bítýšce dva mlýny.Oba na vodu.Mlýny měly své vlastní náhony, ve kterých mlynáři udržovali průtok vody,který potřebovali k otáčení mlýnského kola.

Spodní mlýn ve Zlámancích /"Maňkůj"/sloužil výhradně panství na Osové. K tomuto mlýnu byly přiděleny pozemky ve Třech Dvorech a kolem mlýna ve Zlámancích. Tento mlýn přestal plnit zcela svůj účel po 1.světové válce.

Druhý mlýn byl na potoce mezi Osovou Bítýškou a Záblatím.Do roku 1930 byl poháněn vodou a od roku 1931 do roku 1941 naftovým motorem.Další nájemce mlýn předělal na elektrický pohon, který poháněl mlýn do roku 1943. Po válce mlýn pomalu upadal, až v roce 1950 se přestal využívat zcela. Dnes je koryto potoka regulované, takže původní stav je dnes k nerozpoznání.

Ze spolků zde byl před rokem 1900 založený dobrovolný hasičský sbor (roku 1883 po velkém ohni, kdy celá dolní strana vyhořela a to od čísla 10 až 26). Roku 1897 byla v obci zřízena záložna Reiffeisenova.

Pokud budeme sledovat údaje při sčítání roku 1900 zjistíme, že v obci Osová Bítýška jsou v tomto roce:

 • Četnická stanice
 • Lesní revír Osová Bítýška (od roku 1865)
 • Vinopalna
 • Mlýn
 • Záložna (od roku 1897)
 • Pošta (od roku 1885)
 • Lékař
 • Hasiči
 • Čtenářský spolek
 • Obecná škola (od roku 1848, měšťanská škola byla v Osové Bítýšce od roku 1925)

025V osadě Osová:

 • Pivovar
 • Lihovar (od roku 1935 družstevní lihovar)
 • Škrobárna se oficiálně uvádí od roku 1907 do roku 1935 a cihelna od roku 1911 do roku 1939

Ve farnosti bítýšské, kam patří obec Osová Bítýška, osada Osová, Jáchymov, Skřinářov, Vlkov a Záblatí se v roce 1900 nachází:

 • hospody a nálevny - 8
 • lihovary a palírny - 2
 • škrobárny - 1
 • kramáři - 5
 • pekaři - 2
 • řezníci - 2
 • obuvníci - 3
 • krejčí - 5
 • kováři - 4
 • koláři - 4
 • truhláři - 2
 • řezbáři a malíři - 1
 • zedníci (mistři) - 2
 • cihláři - 1
 • rybáři - 1

Do zdravotního obvodu Osové Bítýšky patří v roce 1900:

Osová Bítýška,Osová,Borovník, Březí, Březské, Skřinářov, Milešín, Nihov, Ondrušky, Rozseč, Vidonín,Vlkov a Záblatí

Statistika hospodářská z roku 1900:

 • koní v Osové Bítýšce a Osové bylo - 61
 • hov.dobytka - 317
 • koz - 45
 • vepř. dobytka - 136
 • včelstev - 18