Administrativní pracovnice, matrikářka

 • plní úkoly obecního úřadu stanovené zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů - vedení matričních knih a sbírek listin, vydávání matričních výpisů z knih narození, manželství a úmrtí
 • plní úkoly matričního úřadu stanovené zákonem č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • plní úkoly obecního úřadu stanovené zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
 • vede spisovou službu, podatelnu a výpravnu úřadu
 • rozděluje korespondenci úřadu
 • obsluhuje datovou schránku úřadu a elektronickou podatelnu úřadu - příjem odeslání a evidování elektronických podání
 • zajištění zveřejňování materiálů na úřední desce
 • zajištění elektronických podpisů pro zaměstnance obce
 • obsluhuje pracoviště CZECH POINT
 • provádí oznámení o registraci agendy dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • archivuje a eviduje spisové materiály dle spisového a skartačního řádu
 • provádí skartaci spisových materiálů
 • eviduje razítka
 • zajišťuje evidenci smluv - kupní, o zřízení věcného břemene, směnné, darovací, nájemní, pojistné a ostatní (mimo bytových, stočné a o nájmu hrobového místa)
 • zpracovává vyhlášky a  vnitřní předpisy a směrnice obce (mimo finančních)
 • vypracovává platové výměry zastupitelů, zaměstnanců obce, náplň práce zaměstnanců obce
 • vypracování pracovních smluv se zaměstnanci obce
 • zpracovává výroční zprávy za předcházející kalendářní rok o činnosti obce v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • podílí se na přípravě žádostí o dotace
 • zabezpečuje hlášení v místním rozhlase
 • zajišťuje sekretářské práce pro starostu
 • součinnost při vyřizování stížností a podnětů občanů
 • zabezpečení zasedání  zastupitelstva obce po stránce organizační a technicko-administrativní  (soustřeďování  materiálů, rozesílání pozvánek a materiálů pro jednání, vyhotovení zápisů z jednání zastupitelstva obce)
 • součinnost při zajištění podkladů pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu
 • součinnost při spolupráci se zhotovitelem na žádosti o dotace z ROP - zajištění podkladů a příloh k žádosti, zajištění závěrečného vyhodnocení akce
 • zajišťuje přípravu a průběh voleb a sčítání lidu
 • přiděluje čísla popisná a evidenční
 • zpracovává výkazy pro Český statistický úřad
 • zpracovává zprávy o pověsti pro potřeby správních orgánů
 • zajišťuje součinnost při pořizování územního plánu, případně jeho změny
 • zajišťuje agendu veřejně prospěšných prací
 • vydává vyjádření pro stavební úřad ke stavbám RD, garáží apod. dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zajišťuje výkon veřejné správy na úseku ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • přijímá žádosti o pronájem bytu