Účetní

 • ve spolupráci se starostou obce sestavuje a aktualizuje rozpočtový výhled
 • ve spolupráci se starostou obce sestavuje rozpočet obce, popřípadě rozpočtové provizorium
 • rozpis schváleného rozpočtu na jednotlivé položky dle rozpočtové skladby
 • průběžné sledování plnění rozpočtu obce
 • předkládá návrh rozpočtových opatření zastupitelstvu obce
 • zpracovává závěrečný účet obce
 • zajišťuje odeslání žádosti o přezkoumání hospodaření obce
 • odvod příspěvku obce do sociálního fondu
 • zaúčtování mezd, sociálního a zdravotního pojištění
 • zajištění vedení účetnictví obce v souladu s obecně závaznými předpisy včetně provádění měsíčních závěrek a roční závěrky a výkaznictví (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, výkaz plnění rozpočtu ÚSC, příp. další dle vývoje legislativy)
 • v návaznosti na schválený rozpočet zasílání a evidence příspěvků příspěvkovým organizacím obce
 • vedení operativní evidence uskutečněných výdajů v členění rozpočtové skladby a dle jednotlivých investičních a neinvestičních akcí obce
 • vedení investičních kont a přehledy investičních a neinvestičních akcí financovaných nebo spolufinancovaných s využitím dotačních prostředků
 • evidence, likvidace a úhrada došlých faktur, vystavení faktur, evidence faktur
 • zajištění odpisování majetku
 • výpočet cestovních náhrad
 • zajištění veškerého platebního styku, peněžních a bankovních operací
 • provádění fakturace hlavní činnosti
 • zajištění provedení inventarizace majetku, vedení inventárních karet budov, staveb a movitých věcí
 • zajištění provedení inventarizace pohledávek a závazků města
 • vedení evidence pozemků a provádění jejich inventarizace
 • návrh směrnic pro vedení účetnictví včetně jejich aktualizace
 • kontrola základních vazeb ve výkazech u příspěvkových organizací a vazeb na účetnictví obce
 • agenda dotací z ROP - součinnost při závěrečném vyúčtování
 • provádění průběžné a následné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.
 • zajištění financování úvěry, půjčkami
 • finanční vypořádání se státním rozpočtem
 • plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv o úvěrech , záruk ČMZRB (zasílání čtvrtletního a ročního monitoringu hospodaření obcí včetně výkazů)
 • agenda DPH - účtování, předpisy, výpočty, odvody DPH, vystavování daňových dokladů
 • zpracování daňových přiznání - daň z příjmů práv. osob, daň z nemovitostí, daně z převodů nemovitostí, DPH
 • plní úkoly obecního úřadu stanovené zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změny některých zákonů
 • plní úkoly vyplývající ze zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • povoluje provozování výherních hracích přístrojů
 • zpracovává výkazy pro Český statistický úřad
 • vypracovává finanční směrnice
 • zajištění sekretářských prací pro starostu
 • vyhotovuje výkazy VPP