Pokladní

 • zajištění výběru a správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • zajištění výběru a správy místního poplatku ze psů
 • zajištění výběru nájemného - bytového, z veřejného prostranství, hlášení a vede jeho evidenci
 • zajištění výběru stočného
 •  vede evidenci a uzavírání smluv o odvádění odpadních do kanalizace pro veřejnou potřebu
 • zajištění provozu příjmové a výdajové pokladny, výplaty mezd
 • vede evidenci plateb, neplatičů, nedoplatků
 • zajišťuje vymáhání pohledávek
 • evidence pokladních bloků
 • hlášení v místním rozhlasu
 • zajištění sekretářských prací pro starostu
 • zabezpečení agendy dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (smlouvy o nájmu hrobového místa, evidence)
 • vedení evidence a uzavírání smluv o nájmu bytu, nebytových prostor
 • vede evidenci nákladů na nájemních bytech a provádí rozúčtování služeb
 • plní úkoly obecního úřadu stanovené zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
 • zabezpečuje odeslání korespondence úřadu prostřednictvím České pošty